Vzdělávání zaměstnanců ve firmě I. SPZ s.r.o.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004969

Prioritní osa: OPZ: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 21. - 25. 9. 2015

Datum zahájení: 1. 7. 2017
Datum ukončení: 30. 6. 2019

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unii.