I. SPZ s.r.o. Politika integrovaného management systému

Pro zajištění tvorby systému managementu kvality, systému životního prostředí a systému BOZP, jejich udržování, rozvoj a trvalé zlepšování ve společnosti I. SPZ s.r.o. Pardubice, je stanovena následující politika integrovaného managementu, která je vhodná pro účely a kontext společnosti a podporuje její strategické zaměření:

1. Vedení společnosti se plně ztotožňuje s požadavky norem ČSN EN ISO řady 9000, ČSN EN ISO řady 3834, ČSN EN ISO řady 14000 a ČSN OHSAS řady 180001, to je s principy účinného zavádění a neustálého zdokonalování řízení procesů ovlivňujících kvalitu výroby, služeb, životního prostředí a bezpečnosti práce v celé společnosti. Vedení společnosti vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro zavedení, udržování a rozvoj integrovaného management systému.

2. Vedení společnosti vytváří podmínky, aby všichni zaměstnanci měli kladný vztah ke kvalitě, životnímu prostředí a bezpečnosti práce, rychle reagovali na nové požadavky ke zvyšování úrovně kvality a ztotožnili se s vykonáváním své práce vždy na vysoké úrovni a bude poskytovat účinnou pomoc při výchově, školení a výcviku zaměstnanců, aby byli způsobilí plnit všechny požadavky této politiky integrovaného management systému.

3. Hlavním cílem společnosti je maximální uspokojování zákazníků výrobky a službami, které svou vysokou úrovní splní nebo předčí jejich požadavky. Jsme si plně vědomi toho, že trvalé uspokojování zákazníků výrobky a službami vysoké kvality je základem úspěchu v soutěži s konkurencí a rozhodujícím faktorem pro dosažení prosperity. Naším záměrem je vytvářet a udržovat dobrou pověst naši společnosti v kvalitě, cenách a dodacích lhůtách. Ve vztahu k našim zákazníkům se zaměřujeme na získání informací o jejich potřebách a za jakostní považujeme pouze výrobky a služby, které jim přinesou výhody a uspokojení.

4. Významnou spoluúčast na tvorbě jakostních výrobků a služeb mají naší subdodavatelé, proto s nimi rozvíjíme aktivní spolupráci při objasňování vzájemných požadavků a jejich realizaci. Budeme cílevědomě budovat síť schopných dodavatelů zajišťujících odpovídající jakost výrobků a služeb, šetřících životní prostředí a dodržujících bezpečnost práce.

5. Vedení společnosti bude provádět pravidelné přezkoumání integrovaného management systému, bude stanovovat cíle kvality, cíle a cílové hodnoty v oblasti životního prostředí a cíle v oblasti systému BOZP pro udržení a neustálé zlepšování integrovaného management systému.

6. Všichni zaměstnanci budou plnit požadavky právních předpisů platné pro oblast životního prostředí a bezpečnosti práce s důrazem na preventivní přístup k této problematice, včetně prevence znečištění.

7. V rámci technických i ekonomických možností budeme při své činnosti minimalizovat vznik odpadů.

8. Zpřísněním kontroly materiálových vstupů i samotných technologických postupů zabráníme plýtvání surovinami a energiemi.

9. Všichni zaměstnanci se budou podílet na zjišťování nebezpečí, posuzování a řízení rizik ve společnosti.

10. Důsledným dodržováním bezpečnostních předpisů budeme minimalizovat vznik pracovních úrazů a nemocí z povolání.

V Pardubicích 09. 10. 2017

Ing. Jakub Lahner

jednatel společnosti