I. SPZ s.r.o. Politika integrovaného management systému

Pro zajištění tvorby systému managementu kvality, systému životního prostředí a systému BOZP, jejich udržování, rozvoj a trvalé zlepšování ve společnosti I. SPZ s.r.o. Pardubice, je stanovena následující politika integrovaného management systému:....

Vedení společnosti se plně ztotožňuje s požadavky norem ČSN EN ISO řady 9001:2009, ČSN EN ISO řady 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008, to je s principy účinného zavádění a neustálého zdokonalování řízení procesů ovlivňujících kvalitu výroby, služeb, životního prostředí a bezpečnosti práce v celé společnosti. Vedení společnosti vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro zavedení, udržování a rozvoj integrovaného management systému.

Vedení společnosti vytváří podmínky, aby všichni zaměstnanci měli kladný vztah ke kvalitě životního prostředí a bezpečnosti práce, rychle reagovali na nové požadavky ke zvyšování úrovně kvality a ztotožnili se s vykonáváním své práce vždy na vysoké úrovni a bude poskytovat účinnou pomoc při výchově, školení a výcviku zaměstnanců, aby byli způsobilí plnit všechny požadavky této politiky integrovaného management systému.

Hlavním cílem společnosti je maximální uspokojování zákazníků výrobky a službami, které svou vysokou úrovní splní nebo předčí jejich požadavky. Jsme si plně vědomi toho, že trvalé uspokojování zákazníků výrobky a službami vysoké kvality je základem úspěchu v soutěži s konkurencí a rozhodujícím faktorem pro dosažení prosperity. Naším záměrem je vytvářet a udržovat dobrou pověst naši společnosti v kvalitě, cenách a dodacích lhůtách. Ve vztahu k našim zákazníkům se zaměřujeme na získání informací o jejich potřebách a za jakostní považujeme pouze výrobky a služby, které jim přinesou výhody a uspokojení.

Významnou spoluúčast na tvorbě jakostních výrobků a služeb mají naší subdodavatelé, proto s nimi rozvíjíme aktivní spolupráci při objasňování vzájemných požadavků a jejich realizaci. Cílevědomě budujeme síť schopných dodavatelů zajišťujících odpovídající jakost výrobků a služeb, šetřících životní prostředí a dodržujících bezpečnost práce.

Vedení společnosti pravidelně provádí přezkoumání integrovaného management systému, stanovuje cíle kvality, cíle a cílové hodnoty v oblasti životního prostředí a cíle v oblasti systému BOZP pro udržení a neustálé zlepšování integrovaného management systému.

Všichni zaměstnanci plní požadavky právních předpisů platné pro oblast životního prostředí a bezpečnosti práce s důrazem na preventivní přístup k této problematice.

V rámci technických i ekonomických možností při své činnosti minimalizujeme vznik odpadů.